Թե ինչպես են ադր բե ջա նցի ռա զմ ագ եր իներ ին վե աբե րել Հայա ստա նում

166

Թե ինչպես են ադրբեջանցի ռազմագերիներին վերաբերել Հայաստանում…